=                                           


تصاویری از مسیر رفتن به روستای منشاد
تمامی عکس ها توسط نویسنده وبلاگ گرفته شده است.