مهمترین صنایع دستی شهرستان مهریز عبارتند از:
« چاقو سازی، سبدبافی، گیوه دوزی، قالی بافی و نوغانداری»
درحال حاضراز بین این صنایع و هنرهای قدیمی ماندگار تنها « قالیبافی» در شهرستان مهریز رونق خوبی دارد، بطوری که حدود ۴۰۰۰ دستگاه دار قالی در سطح شهرستان وجود دارد. صنایع دستی علرغم اینکه میتوانست نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار و گذران سالم اوقات فراغت داشته باشد، لیکن با توجه به تحولات دنیای کنونی و اینکه استقبال چندانی توسط جوانان از مشاغل و صنایع دستی بعمل نمی آید ضرورت زمبنه سازی لازم جهت ایجاد آموزشکده صنایع دستی در شهرستان بخوبی احساس می شود تا گامی موثر در رونق این بخش صنعتی برداشته شود.


چاقو سازی

قالی بافی

 گیوه دوزی

 سبد بافی

نوغانداری    دریافت pdf این صفحه


منبع:
 سایت فرمانداری شهرستان مهریز